Internet of Things คืออะไร

Internet of Things คืออะไร

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) หรือ IoT หมายถึงอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์หรือวัตถุซึ่งมีเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ถูกฝังอยู่ในตัวมัน เพื่อการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และใช้ประโยชน์ในรูปแบบของอุปกรณ์อัจฉริยะ Internet of Things ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น Machine Learning, Realtime Analytic, Commodity Sensors และ Embedded System  ยกตัวอย่าง เช่น เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้ต่างใช้งานคุณสมบัติของ Internet of Things Internet of Things ทำให้เกิดอุปกรณ์อัจฉริยะ   สำหรับประชาชนทั่วไป คงจะคุ้นเคยมากที่สุดกับความสามารถของบ้านอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ เช่นหลอดไฟอัจฉริยะ, ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน, กล้องถ่ายรูปและเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ ที่รองรับระบบนิเวศ (Ecosystem) และสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนั้น เช่น สมาร์ทโฟนและลำโพงอัจฉริยะ นอกจากนี้ Internet of Things ยังใช้ประโยชน์ในระบบการดูแลสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบจากการเติบโตของ […]