ทำความเข้าใจกับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำความเข้าใจกับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การพัฒนา การบำรุงรักษา และการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบ และเครือข่าย รวมถึงการใช้งานสำหรับการประมวลผลและการกระจายข้อมูล  ข้อมูล หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง สถิติ ฯลฯ ที่รวบรวมไว้เพื่อใช้อ้างอิง จัดเก็บ หรือวิเคราะห์ คำว่าเทคโนโลยีเองหมายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โดยอยู่ภายใต้คำว่าไอที ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายก็เช่นกัน ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด รหัสและคำแนะนำ ภายในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่ทำงานหากไม่มีซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์หมายถึงส่วนประกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น จอภาพ, เมาส์ และ Motherboard ใน Nature.com ให้คำจำกัดความของเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ “เทคโนโลยีสารสนเทศคือการออกแบบและใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งรวมถึงการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลและการเชื่อมต่อส่วนประกอบที่แยกจากกัน และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์และแจกจ่ายข้อมูลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ข้อผิดพลาด” คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศปรากฏครั้งแรกในภาษาอังกฤษในปี 1958 ในบทความของ Harvard Business Review เทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ ตาม Wikipedia ระบุว่า “คือคำพ้องความหมายสำหรับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการกระจายข้อมูลอื่น ๆ […]